อัลบั้ม

590 รูปภาพ

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารหอประชุมใหญ่
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารเรียนรวม Learning Tower
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารประสานมิตร
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี