มศว ประสานมิตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 12 ตุลาคม 2564
มศว ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 94
จำนวนผู้เข้าชม
10468
หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
SWU Shop
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
1031
119
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
คณะสังคมศาสตร์
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาคารประสานมิตร
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารหอประชุมใหญ่