SWU Backdrop
นโยบายการให้บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายสำหรับรวบรวมภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลและการศึกษา โดยการนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ หรือสถานที่ใด ๆ จึงได้กำหนดนโยบายในการให้บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ มีดังนี้

(๑) ภาพถ่าย วิดีโอ เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือกระทำการที่เป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการอื่น ต่องานอันมีลิขสิทธิ์หรืองานที่ปรากฎบนฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๓) ห้ามจำหน่าย มีไว้ให้เช่า นำออกให้เช่า หรือกระทำการอย่างใด ๆ ในทางการค้าหรือแสวงหากำไร หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยประการอื่น ต่องานที่ปรากฏบนฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

(๔) ห้ามนำภาพถ่าย วิดีโอ เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และที่ปรากฎบนฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของแคมเปญโฆษณา ภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบและตกแต่งภูมิทัศน์ หรือลักษณะสื่อใด ๆ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๕) การกระทำการใดเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามนโยบายนี้ หรือมีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่องานที่ปรากฏบนฐานข้อมูลภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำได้ทันที