36,640 รูปภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารประสานมิตร
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
DCIM\102MEDIA\DJI_0444.JPG
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต การศึกษา
DCIM\100MEDIA\DJI_0300.JPG
สำนักหอสมุดกลาง
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักหอสมุดกลาง
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
อาคารหอประชุมใหญ่
คณะสังคมศาสตร์
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ