63,059 รูปภาพ

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
1320
82
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
DCIM\102MEDIA\DJI_0444.JPG
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารประสานมิตร
สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต การศึกษา
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
DCIM\100MEDIA\DJI_0300.JPG
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารหอประชุมใหญ่
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารประสานมิตร
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์