22,206 รูปภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารประสานมิตร
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สำนักหอสมุดกลาง
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารประสานมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล