47,514 รูปภาพ

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารประสานมิตร
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
DCIM\102MEDIA\DJI_0444.JPG
สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต การศึกษา
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
DCIM\100MEDIA\DJI_0300.JPG
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารหอประชุมใหญ่
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต การศึกษา