21,455 รูปภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักหอสมุดกลาง