36,416 รูปภาพ

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
DCIM\102MEDIA\DJI_0444.JPG
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารประสานมิตร
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
DCIM\100MEDIA\DJI_0300.JPG
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล