อัลบั้ม

617 รูปภาพ

อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
1157
128
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาคารประสานมิตร
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
DCIM\100MEDIA\DJI_0413.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0397.JPG