อัลบั้ม

590 รูปภาพ

DCIM\102MEDIA\DJI_0242.JPG
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
SWU Shop
สำนักหอสมุดกลาง
อาคารพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
พิธีเปิด ร้าน SWU SHOP รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีเปิด ร้าน SWU SHOP วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์