อว ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
อว ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID - 19
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมพาเยี่ยมชมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID - 19
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้นโยบายพร้อมโอวาทและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย
จำนวนรูปภาพ 65
จำนวนผู้เข้าชม
199
หมวดหมู่: กิจกรรม