งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลชลประทาน

วันที่ 26 กันยายน 2562
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลชลประทาน
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน “ด้วยสายใยจากใจที่ผูกพัน” ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ชั้น 1 โซนบี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 90
จำนวนผู้เข้าชม
17
หมวดหมู่: กิจกรรม