พิธีลงนามความร่วมมือสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีลงนามความร่วมมือสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฐมบริบท อาคาร ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 35
จำนวนผู้เข้าชม
24
หมวดหมู่: MOU