บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มศว ร่วมกับ กรมการแพทย์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มศว ร่วมกับ กรมการแพทย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรูปภาพ 55
จำนวนผู้เข้าชม
38
หมวดหมู่: MOU