โครงการบรมราชบพิตรรำลึก

วันที่ 11 ตุลาคม 2562
โครงการบรมราชบพิตรรำลึก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 87
จำนวนผู้เข้าชม
30
หมวดหมู่: กิจกรรม