เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Missouri-St. Louis

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Missouri-St. Louis
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำทีมโดย รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พร้อมคณะ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก University of Missouri-St. Louis, Dr. George T. Sipos โดยมีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่สำคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา การร่วมมือในด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต โดยในอนาคต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเป็นศูนย์กลางให้กับ University of Missouri-St. Louis เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน
จำนวนรูปภาพ 22
จำนวนผู้เข้าชม
10