เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Embassy of the United States of America

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Embassy of the United States of America
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs, Embassy of the United States of America และคณะ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 40
จำนวนผู้เข้าชม
24