เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Dublin City University

วันที่ 7 ตุลาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Dublin City University
Professor Cathal Gurrin, Acting head of the School Computing, Dublin City University, Ireland เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนรูปภาพ 17
จำนวนผู้เข้าชม
287