เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Utah

วันที่ 30 กันยายน 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Utah
พณฯ ท่าน Keith Grover สมาชิกวุฒิสภา มลรัฐยูท่าห์ และท่าน Jason Perry รองอธิการบดี University of Utah นำคณะ เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งบุคลากรและนิสิต แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 65
จำนวนผู้เข้าชม
269