โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่" (คู่มือหลักสูตร หรือ มคอ.2 เดิม)

วันที่ 12 มิถุนายน 2566
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่" (คู่มือหลักสูตร หรือ มคอ.2 เดิม)
จำนวนรูปภาพ 143
จำนวนผู้เข้าชม
11