โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU U2T for BCG FAIR 2023

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU U2T for BCG FAIR 2023
จำนวนรูปภาพ 179
จำนวนผู้เข้าชม
37