เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Guangxi University for Nationalities

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Guangxi University for Nationalities
Professor Huang Guisen พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Xiangsihu College, Guangxi University for Nationalities ประเทศจีน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อ.หทัย แซ่เจี่ย และ อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 32
จำนวนผู้เข้าชม
341