-ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 มกราคม 2566 - วันที่ 16 มกราคม 2566
-ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตรระยะสั้น
จำนวนรูปภาพ 30
จำนวนผู้เข้าชม
84