กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200
กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 70 ปี ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 22
จำนวนผู้เข้าชม
129
หมวดหมู่: กิจกรรม