โครงการจัดทำกรอบแนวคิดแผนแม่บทกายภาพ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
โครงการจัดทำกรอบแนวคิดแผนแม่บทกายภาพ
โครงการจัดทำกรอบแนวคิดแผนแม่บทกายภาพ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี จัดทำกรอบแนวคิดแผนแม่บทกายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะ 5 ปี) เพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทกายภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
143
หมวดหมู่: กิจกรรม