เจรจาความร่วมมือร่วมกับ British Columbia Institute of Technology (BCIT)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565
เจรจาความร่วมมือร่วมกับ British Columbia Institute of Technology (BCIT)
เจรจาความร่วมมือร่วมกับ British Columbia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา
Mr. Michael Galli, Director, International Recruitment and Admissions, British Columbia Institute of Technology ประเทศแคนาดาและคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ซึ่งมี รศ .ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือฯ
เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารหลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 51
จำนวนผู้เข้าชม
132