โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)

วันที่ 5 ตุลาคม 2565
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่"
สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม Learning Tower
จำนวนรูปภาพ 19
จำนวนผู้เข้าชม
118
หมวดหมู่: กิจกรรม