งานแสดงกตเวทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565
งานแสดงกตเวทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565
งานแสดงกตเวทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 160
จำนวนผู้เข้าชม
136
หมวดหมู่: กิจกรรม