พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 กันยายน 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามกับตัวแทนผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 70ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 39
จำนวนผู้เข้าชม
132
หมวดหมู่: MOU