งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

วันที่ 16 กันยายน 2565
งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี
งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 221
จำนวนผู้เข้าชม
167
หมวดหมู่: กิจกรรม