ตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 15 กันยายน 2565 - วันที่ 16 กันยายน 2565
ตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 70ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 86
จำนวนผู้เข้าชม
103
หมวดหมู่: กิจกรรม