โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565
โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ หัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Siam Ballroom โรงแรม Lancaster Bangkok
จำนวนรูปภาพ 73
จำนวนผู้เข้าชม
76
หมวดหมู่: กิจกรรม