โครงการ SWU Student Voice For Future

วันที่ 26 สิงหาคม 2565
โครงการ SWU Student Voice For Future
โครงการ SWU Student Voice For Future
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้กล่าวเปิดโครงการ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมทีมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวทักทายผู้นำองค์กรนิสิตและได้ร่วมฟังเสียงของนิสิต
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit ซอยสุขุม 22 กรุงเทพฯ
จำนวนรูปภาพ 136
จำนวนผู้เข้าชม
74
หมวดหมู่: กิจกรรม