โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร 2565
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช จังหวัดระยอง ให้กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการสื่อสารองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณวาทิต ประสมทรัพย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหาร Social Media สำหรับองค์กรอย่างเป็นระบบ

และในโอกาสนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดหน่วยงานข่าวแห่งปี 2564 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง ส่วนกิจการนิสิต สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรต่อไป
จำนวนรูปภาพ 211
จำนวนผู้เข้าชม
139
หมวดหมู่: กิจกรรม