โครงการ SWU Happy Pride Month

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
โครงการ SWU Happy Pride Month
โครงการ SWU Happy Pride Month
กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิธีเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ "Bangkok Pride กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความหลากหลาย"
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาคร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 164
จำนวนผู้เข้าชม
201
หมวดหมู่: กิจกรรม