University Pr Network Expo 2022

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 - วันที่ 25 มิถุนายน 2565
University Pr Network Expo 2022
University Pr Network Expo 2022
ส่วนวิเทศและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัย แนะนำหลักสูตรและศึกษาต่อ
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 378
จำนวนผู้เข้าชม
289
หมวดหมู่: กิจกรรม