มหาวิทยาลัยมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่น

วันที่ 20 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่น
มหาวิทยาลัยมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการและสายปฏิบัติการดีเด่น
สภาคณาจารย์และพนักงาน ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการและสายปฏิบัติการดีเด่น พ.ศ.2564 ปรากฏชื่อ และสาขา ด้าน ดังนี้
1.สาขารับใช้สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2.ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายยศไกร เกตุกราย สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
3.ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางธิดารัตน์ เทศนา สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
4.ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางจินดา ไตรเวช สังกัดคณะพลศึกษา
โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมสภามหวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 17
จำนวนผู้เข้าชม
64
หมวดหมู่: กิจกรรม