โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGS)"
โนโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 61
จำนวนผู้เข้าชม
79
หมวดหมู่: กิจกรรม