โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ผ่านการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน
โดยอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นต้นแบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมให้กับพื้นที่อื่น ๆ โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมแผนการเวียนฐานกิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมฯ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้
จำนวนรูปภาพ 163
จำนวนผู้เข้าชม
76
หมวดหมู่: กิจกรรม