งานการประชาสัมพันธ์ชุดวิชา (Module) เลือกเสรียุคใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
งานการประชาสัมพันธ์ชุดวิชา (Module) เลือกเสรียุคใหม่
งานการประชาสัมพันธ์ชุดวิชา (Module) เลือกเสรียุคใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565
โนโอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาเลือกเสรียุคใหม่เพื่อผู้เรียน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 71
จำนวนผู้เข้าชม
140
หมวดหมู่: กิจกรรม