โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนายุคดิจิทัล” (COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE)

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 - วันที่ 7 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนายุคดิจิทัล” (COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนายุคดิจิทัล”
(COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE)
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
จำนวนรูปภาพ 138
จำนวนผู้เข้าชม
117
หมวดหมู่: กิจกรรม