พิธีถวายพระพรชัยมงคลนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคลนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 92
จำนวนผู้เข้าชม
55
หมวดหมู่: กิจกรรม