พิธีมอบเครื่องมือแพทย์บนรถกู้ชีพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
พิธีมอบเครื่องมือแพทย์บนรถกู้ชีพ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เจ้าของผลงานวิจัย “รถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ” มอบ “เครื่องมือแพทย์บนรถกู้ชีพ” แก่ตัวแทนผู้รับมอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อติดตั้งหรือใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์โดยผ่านระบบ Tele Medicine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 31
จำนวนผู้เข้าชม
23
หมวดหมู่: กิจกรรม