พิธีมอบรางวัลแก่นิสิตจากการประกวดออกแบบเขียนสีลวดลายบนรูปปั้นวัว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบรางวัลแก่นิสิตจากการประกวดออกแบบเขียนสีลวดลายบนรูปปั้นวัว
พิธีมอบรางวัลแก่นิสิตจากการประกวดออกแบบเขียนสีลวดลายบนรูปปั้นวัว
ภายใต้แนวคิดการเคารพความหลากหลายเพศวิถี (LGBTIQ+ Cow Design & Paint)
โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับคณะทูตเนเธอร์แลนด์ และร่วมมอบรางวัลให้แก่นิสิตพร้อมด้วย Mr.Remco van Wijngaarden เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.30 น.
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 55
จำนวนผู้เข้าชม
53
หมวดหมู่: กิจกรรม