ต้อนรับผู้แทนจาก Government of Jersey

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับผู้แทนจาก Government of Jersey
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ผู้แทนจาก Goverment of Jersey เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ,
รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย

และตัวแทนจาก
โรงเรียนสาธิตในเครือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ
จำนวนรูปภาพ 79
จำนวนผู้เข้าชม
39
หมวดหมู่: กิจกรรม