พิธีเปิดและมอบรางวัลงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 เมษายน 2565
พิธีเปิดและมอบรางวัลงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดและมอบรางวัลงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานให้พิธีเปิด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย : อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 287
จำนวนผู้เข้าชม
206
หมวดหมู่: กิจกรรม