งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

วันที่ 27 เมษายน 2565
งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิโล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
จำนวนรูปภาพ 69
จำนวนผู้เข้าชม
56
หมวดหมู่: กิจกรรม