มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 25 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คมสัน ปลั่งศิริ คณะแพทยศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย
เจริญพงศ์สุนทร คณะแพทยศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก โคโต คณะวิทยาศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 5
จำนวนผู้เข้าชม
68
หมวดหมู่: กิจกรรม