โครงการ จัดทำ(ร่าง) แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2565
โครงการ จัดทำ(ร่าง) แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
โครงการ จัดทำ(ร่าง) แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้อง Grand Bllroom ชั้น 4 โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok
จำนวนรูปภาพ 88
จำนวนผู้เข้าชม
97
หมวดหมู่: กิจกรรม