ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดบันทึกเสนอในที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 31 มีนาคม 2565
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดบันทึกเสนอในที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดบันทึกเสนอในที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสภาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 58
จำนวนผู้เข้าชม
45
หมวดหมู่: กิจกรรม