โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32

วันที่ 29 มีนาคม 2565
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มศว และผศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 32 ณ ห้องประชุม Conversation room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 55
จำนวนผู้เข้าชม
141
หมวดหมู่: กิจกรรม