โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

วันที่ 17 มีนาคม 2565
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)”
การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการนี้เป็นการปฏิรูปสถาบัน อุดมศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา วิจัยและผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตามศักยภาพและความถนัด เพื่อเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 กลุ่มตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้แก่ (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ และ (6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 41 แห่งอยู่ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement) ซึ่งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มนี้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีระบบ มีทิศทาง มีการบูรณาการทำงานพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 85
จำนวนผู้เข้าชม
123
หมวดหมู่: กิจกรรม