ถ่ายภาพสภามหาวิทยาลัยมอบโล่เชิดชูเกียรติ

วันที่ 8 มีนาคม 2565
ถ่ายภาพสภามหาวิทยาลัยมอบโล่เชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัยมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร
เนื่องจากมีนิสิตได้รับรางวัลในระดับประเทศ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย คือ
1. นางสาวธนัญชกร สันติพรธาดา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภทนักศึกษาพิการ จากกระกรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร
2. นายเมธาสิต ใจสอาด นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 7
จำนวนผู้เข้าชม
100
หมวดหมู่: กิจกรรม